"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Scoil Ghníomhach  

Scoil-Ghniomhach-teideal.png

Scoil Ghníomhach 

http://activeschoolflag.ie/

 Is é an aidhm atá leis an bPróiseas Bratach Scoile Gníomhaí ná aitheantas a thabhairt do scoileanna a dhéanann iarracht pobal a chruthú atá oilte go fisiciúil agus a bhíonn gníomhach go fisiciúil. 

The Active School Flag process seeks to recognise schools that strive to achieve a physically educated and physically active school community.

Moltar gur cheart go mbeadh uair amháin (ar a laghad) de ghníomhaíocht chorpartha idir measartha agus bríomhar ag páistí gach lá. Ach de réir suirbhé fadaimseartha atá déanta ag 'Growing up in Ireland', ní dhéanann ach páiste amháin as ceathrar atá 9 mbliana d'aois an méid seo.

It is recommended that children get a minimum of one hour of moderate to vigorous physical activity per day. However, according to the 'Growing up in Ireland' longitudinal study, only one in four nine year olds do this much activity every day.

I mbliana, tá sé mar phríomhaidhm againn leibhéal aclaíochta gach páiste a fheabhsú. Tá 5 aidhm faoi leith againn le cuidiú linn an príomhaidhm seo a bhaint amach. Táimid ag súil leis an mBratach Scoile Gníomhaí a ghnóthú roimh dheireadh na bliana.

Our main aim this year in Gaelscoil Brian Bóroimhe is to improve the level of fitness of each child in the school. We have 5 specific aims to help us achieve this. We are hoping to achieve the 'Active School Flag' before the end of the year.

 

Ár nAidhmeanna - Our Aims

1. Treorú oiriúnach Corp Oideachais a chur ar fáil do ghach páiste, curaclam leathan, cothromaithe C.O a mhúnadh agus a chinntiú go bhfuil polasaí C.O na scoile cuimsitheach agus suas chun dáta.

To provide all pupils with appropriate P.E instruction, teach a broad and balanced P.E curriculum and ensure the school P.E policy is both comprehensive and up to date.

2. Réimse leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim a chur ar fáil do pháistí, ag freastal ar éagsúlacht ár bpáistí, páistí le riachtanaisí speisialta san áireamh.

To make a range of extra-curricular activities available to children catering for the diversity of our pupils, including those with special needs.

3. Gníomhaíochtaí fisiciúla a chur chun cinn ag amanna sosa chomh maith le spóirt nua a chur i gclár ama C.O na scoile.

To promote physical activity during break times as well as introducing new sports into the school P.E timetable.

4. Baint a bheith ag na páistí leis an bpróiséas agus teangmháil rialta a dhéanamh le tuistí agus an pobal.

To involve students in the process and liaise with parents and the local community. 

5. Cúnamh a lorg ón bpobal agus gníomhaireachtaí eile cosúil leis an gComhpháirtíocht Áitiúil Spóirt agus na comhlachtaí náisiúnta.

To seek assistance from the community and outside agencies such as the local sports partnership and National bodies.


Rith Timpeall na hEorapa

rUN-aROUND-euROPE-4.png

Táimid ag glacadh páirt i ‘Dúshlan Rith Timpeall na hEorapa’ faoi láthair. Is feachtas fiúntach tras – churaclaim é seo a mheallann daltaí a bheith gníomhach. Téann na páistí ag rith ar an gclós ar a laghad dhá uair sa tseachtain. Bíonn léarscáil na hEorapa, lena príomhchathracha air, ar an mballa. Chomh maith le sin, tá cairt ann ionas go bhfuil na páistí in ann an dul chun cinn a thaifead. Leanfaidh na daltaí an cosán, timpeall na mór roinne. Tá foghlaim ghníomhach sa tíreolaíocht agus sa mhata i gceist leis chomh maith!

We are currently taking part in 'The Run Around Europe Challenge' This initiative offers excellent cross-curricular benefits and encourages children to be active. The children run laps around the school playground, at least twice a week. There is a map of Europe, containing the European capitals, on the wall. There is also a chart for the children to track their progress. A great oppertunity to link geography and maths activities in class, through active learning!

IMG_0638.JPG

IMG_0639.JPG

 

Gearóid Gníomhach

Seo é Gearóid Gníomhach!. Is breá leis a bheith gníomhach! Téann sé abhaile le páiste difriúil ó Rang 4, chuile sheachtain. Le linn na seachtaine, déanann Gearóid gníomhaíochtaí éagsúla leis an bpáiste agus a gclainn. Cuireann na páistí pictiúir/scéalta de na gníomhaíochtaí éagsúla a bhí ar siúl acu i ndialann Ghearóid agus ar an Luan insíonn siad dá rang fúthú.

This is Gearóid Gníomhach!. He loves to be active! Every week, he goes home with one of the children in Rang 4. During the week, Gearóid does different activities with the child and their family. The children put pictures/stories about the various activities they got up to into Gearóid's journal and on Monday they tell their class all about them.

IMG_2052.jpg