"Ar Aghaidh Linn Le Chéile"
Scoil Ghn√≠omhach  

 

Scoil-Ghniomhach-teideal.png

Scoil Ghníomhach

'Spreag Suim, Glac Páirt, Ar Aghaidh Linn Le Chéile'

www.activeschoolflag.ie

 Is é an aidhm atá leis an bPróiseas Bratach Scoile Gníomhaí ná aitheantas a thabhairt do scoileanna a dhéanann iarracht pobal a chruthú atá oilte go fisiciúil agus a bhíonn gníomhach go fisiciúil. 

The Active School Flag process seeks to recognise schools that strive to achieve a physically educated and physically active school community.

Moltar gur cheart go mbeadh uair amháin (ar a laghad) de ghníomhaíocht chorpartha idir measartha agus bríomhar ag páistí gach lá. Ach de réir suirbhé fadaimseartha atá déanta ag 'Growing up in Ireland', ní dhéanann ach páiste amháin as ceathrar atá 9 mbliana d'aois an méid seo.

It is recommended that children get a minimum of one hour of moderate to vigorous physical activity per day. However, according to the 'Growing up in Ireland' longitudinal study, only one in four nine year olds do this much activity every day.

I mbliana, tá sé mar phríomhaidhm againn leibhéal aclaíochta gach páiste a fheabhsú.  Táimid ag súil leis an mBratach Scoile Gníomhaí a ghnóthú roimh dheireadh na bliana.

Our main aim this year in Gaelscoil Brian Bóroimhe is to improve the level of fitness of each child in the school. We are hoping to achieve the 'Active School Flag' before the end of the year.

 IMG_7603.JPG

 

  

1. Corpoideachas/ Physical Education


Pleanáil/ Planning

Múintear cúig as sé snáith sa churaclam Corpoideachais gach bliain. Is iad Oiliúnt Uisce, Lúthchleasaíocht, Cluichí, Damhsa, Gleacaíocht, agus Gníomhaíochtaí Lasmuigh agus Eachtraíochta na snáitheanna. Tugtar uair amháin gach seachtain don Chorpoideachas. Tugtar am roghnach don Chorpoideachas freisin. Tá plean caighdeánaithe againn don ionas go bhfuil gach rang ag díriú ar an snáith céanna agus na scileanna bunghluaiseachta céanna ag an am céanna. Múintear an clár 'PAWS' freisin. Tá ár bplean scoile don Chorpoideachas ar thaispeáint sa seomra foirne agus ar chlár fógra lasmuigh den hall, ag léiriú snáith na míosa agus scil na míosa. 

All classes are taught five out of the six strands in the P.E. curriculum each year. The six strands include: Aquatics, Athletics, Games, Dance, Gymnastics and Outdoor and Adventure. Physical Education is allocated 1 hour per week of overall teaching time. Discretionary time is also used towards P.E. We have standardised the school year so that all classes are taught the same strand and fundamental movement skills at the same time. Children are also taught the 'Land PAWS Water Safety Programme'. Our school P.E plan is displayed in the staff room and a noticeboard outside the hall displays the strand and skill of the month. 

IMG_7540 (1).JPG

IMG_7550.JPG

 

Úsáideann na múinteoirí na ceachtanna PSSI don Chorpoideachas. Tá na ceachtanna seo ar fáil ar gach ríomhaire an mhúinteora sa suíomh roinnte. Bhí cóip bainc téimh suas agus bainc téamh síos tugtha do gach múinteoir. Mar scoil, táimid ag iarraidh feabhas a chur ar an snáith 'Gníomhaíochtaí Lasmuigh agus Eactraíochta' i mbliana. Chuireamar fillteán le chéile le cóip de gach ceacht faoin snáith seo agus tá siad eagraithe de réir rang leibhéal. 

All teachers use PSSI lessons to inform their planning in P.E. These lessons are available on all on the server on all teacher's computers. A hard copy of a warm up bank and a cool down bank was also given to each teacher. As a school, we are prioitising the strand, 'Outdoor and Adventure Activities' for further development this year. We have put a folder together, with a copy of each lesson under this strand and they are organised according to class level.

IMG_7552.jpg

IMG_7553.jpg


Áiseanna/ Facilities

Tá an t-ádh linn sa scoil go bhfuil go leor áiseanna iontacha againn a bhíonn in úsáid don Chorpoideachas.Tá halla agus seomra spóirt againn. Tá raon reatha, páirc uile aimseartha augus cúirteanna cispheile againn. Tháinig grúpa tuismitheoirí isteach le linn laethanta saoire an tsamhraidh chun na cluichí clóis a athpheinteáil. Tá na bunranganna ag baint an-sult as iad a úsáid. 

We are very lucky in the school to have so many fantastic facilites that are used for P.E. We have a school hall and sports equipment room. We have a running track, all weather pitch and basketball courts. A group of parents re-painted our playground games over the summer and the junior classes really enjoy using them. 

IMG_7548.JPGIMG_7554.JPG

IMG_7545.JPGIMG_7547.JPG

IMG_7546.JPGIMG_7544.JPG


An Seomra Spórt/ The Sports Equipmet Room

Ghlan an Coiste Gníomhach an seomra spóirt amach agus déanann muid seic ar go minic chun a chinntiú go bhfuil sé glan agus néata. Chaith muid amach aon fhearas spóirt a bhí briste agus d'órdaigh muid fearas nua a bhí ag teastáil. Chuir muid fearas i mboscaí éagsúla le lipéid ionas go bhfuil siad le feiceáil agus go bhfuil na múinteoirí in ann teacht orthu go héasca. Chuir tuismitheoir seilf ar an mballa dúinn ionas go mbeidh muid in ann teacht ar acmhainní Corpoideachais nuair a theastaíonn siad uainn.

The Active School Committee cleaned out our sports equipment room and check it regularly to ensure that it is kept tidy. We threw out any broken equipment and we ordered any new equipment that was needed. We sorted the equipment into different boxes and labelled them so that the equipment is visible and so that teachers can easiy access whatever equipment they need for their lessons. A parent also put a shelf on the wall for us so that we can find P.E resources when needed. 

IMG_7920.jpgIMG_7537.JPG


Gluais Go Maith, Gluais Go Minic/ Move Well Move Often

D'fhreatsal Cian agus Emma ar chearlanna 'Gluais Go Maith, Gluais Go Minic'. Tá sé i gceist go gcuifeadh an acmhainn seo le forabairt linbh ag a bhfuil inniúlacht fhisiciúil. Dearadh í le go gcuifeadh sí le teagasc an churaclaim corpoideachais i mbunscoileanna na hÉireann . Tá sé mar aidhm aici moll uirlisí a chur ar fáil chun tacú leis an múinteoir scileanna bunghluaiseachta a theagasc ar fud na bunscoileanna. Tar éis a bheith ag freastal ar na ceardlanna, roinn siad an t-eolas agus na hacmhainní leis an bhfoireann agus mhúin siad ceacht corpoideachais don fhoireann ag cruinniú foirne. 

Cian and Emma have attended 'Move Well, Move Often' workshops. This resource is intended to contribute to the development of the physically literate child. It has been designed to complement the teaching of the Irish Primary School Physical Education (PE) Curriculum and aims to provide a range of tools to support the teacher in teaching fundamental movement skills (FMS) throughout the primary school.  After attending the workshops, they shared the information and resources with the rest of the staff and taught a P.E lesson during a staff meeting. 

physical literacy.jpg

 

 

2.Gníomhaíocht Fisiciúil

Physical Activity


Dúshlan Rith Timpeall na hEorapa/ Run Around Europe Challenge

Rith Timpeall na hÉireann/ Run Around Ireland

rUN-aROUND-euROPE-4.png

Táimid ag glacadh páirt i ‘Dúshlan Rith Timpeall na hEorapa’ faoi láthair. Is feachtas fiúntach tras – churaclaim é seo a mheallann daltaí a bheith gníomhach. Téann na páistí ag rith ar an gclós ar a laghad dhá uair sa tseachtain. Bíonn léarscáil na hEorapa, lena sainchomharthaí air, ar an mballa. Chomh maith le sin, tá cairt ann ionas go bhfuil na páistí in ann an dul chun cinn a thaifead. Leanfaidh na daltaí an cosán, timpeall na mór roinne. Tá foghlaim ghníomhach sa tíreolaíocht agus sa mhata i gceist leis chomh maith! Tar éis gach sainchomhartha a bhaint amach, shocraigh muid chun dúshlán nua a thabhairt dúinn féin. Tá sé ar intinn againn gach contae in Éirinn a bhaint amach. Is é ár scoil an áit tosaí. 

We are currently taking part in 'The Run Around Europe Challenge' This initiative offers excellent cross-curricular benefits and encourages children to be active. The children run laps around the school playground, at least twice a week. There is a map of Europe, containing European landmarks, on the wall. There is also a chart for the children to track their progress. A great oppertunity to link geography and maths activities in class, through active learning! After reaching each landmark, we decided to set oursleves a new challenge. We are now aiming to reach each county in Ireland. Our school is the starting point.

IMG_6167.JPG

IMG_6168.JPG 

IMG_7555.JPG

 

Gearóid Gníomhach

Seo é Gearóid Gníomhach!. Is breá leis a bheith gníomhach! Téann sé abhaile le páiste difriúil ó Rang 4, chuile sheachtain. Le linn na seachtaine, déanann Gearóid gníomhaíochtaí éagsúla leis an bpáiste agus a gclainn. Cuireann na páistí pictiúir/scéalta de na gníomhaíochtaí éagsúla a bhí ar siúl acu i ndialann Ghearóid agus ar an Luan insíonn siad dá rang fúthú.

This is Gearóid Gníomhach! He loves to be active! Every week, he goes home with one of the children in Rang 4. During the week, Gearóid does different activities with the child and their family. The children put pictures/stories about the various activities they got up to into Gearóid's journal and on Monday they tell their class all about them.

IMG_2052.jpg

 

 

Ceannairí Clóis/ Playground Leaders

Bíonn páistí ón gCSG mar 'Cheannairí Clóis' le linn am lóin. Caitheann siad seaicéidí, tugann siad fearas spórt amach agus bíonn siad ag múineadh do pháistí eile conas an fearas a úsáid. Bíonn ceol againn ar an gclós ag am lóin gach Céadaoin, glaotar 'Ceol ar an gCéadoin' air. Tá dhá liathróid bog ag chuile rang don chlós agus imrítear sacar ar an raon reatha agus ar an bhféar nuair a bhíonn an aimsir tirim. 

Children from the Active School Committee (ASC) have volunteered to be 'Playground Leaders' during lunch times. It is their responsibility to distribute sports equipment, and to teach other children how to use the equipment. We also have music on the yard at lunch times on Wednesdays, known as 'Ceol ar an gCéadaoin'. Each class have two soft balls to play with on the yard and soccer is played on the grass during dry weather. 

IMG_7535.JPGDSC00231.JPG

IMG_7531.JPG

Cliceáil anseo do na pictiúir


Sosanna Gníomhacha/ Busy Breaks

Tá sosanna gníomhacha mar chuid den ghnáth lá scoile anois. Ar laethanata atá fluich, roghnaíonn na múinteoirí gníomhaíochtaí mar 'Just Dance', 'Go Noodle', 10@10' srl. chun a chinntiú go mbíonn páistí gníomhach in ainneoin an aimsir. Bhí postaer tugtha do chuile mhúinteoir do na seomraí ranga le smaointí de sosanna gníomhacha. Bíonn sosanna gníomhacha againn mar bhriseadh idir ceachtanna freisin!

Busy breaks have become part of our daily routine. On rainy days, teachers choose from a range of activites such as 'Just Dance', 'Go Noodle', '10@10' etc. to ensure students are active, despite the weather. All teachers have been given posters for their classroom with ideas for busy breaks and activities. We also use 'Busy Breaks' as transitions between lessons! 

44b1ff52-5a84-43bb-bc09-4f55f3fcafde.JPG

IMG_6113.JPG


Ócáid Gníomhach Scoile/ Active School Event

D'eagraigh 'Cairdeas na Scoile' dioscó Gléasta Oíche Shamhna i halla na scoile i mí Dheireadh Fómhair. Bhain gach duine an-taitneamh as a bheith ag gléasta suas agus ag damhsa le ceol ón 'DJ Craicéailte'!

The Parents' Association organised a dress up Halloween disco in the school hall in October. Everyone had great fun dressing up and dancing to music played by the 'Crazy DJ'.  

disco.jpg

Cliceáil anseo do na pictiúir


3. Comhpháirtíochtaí

Partnerships


Coiste Scoil Ghníomach (CSG)/ Active School Commitee  (ASC)

I Meán Fómhair, bhí deis tugtha do dhaltaí Rang 3-6 iarratas a dhéanamh chun a bheith mar bhall den CSG. Roghnaigh muid beirt ó gach rang. Bíonn cruinnithe againn le Niamh, Cian agus Emma ag am lóin go minic. Tá an coiste ag obair go dian chun an Bratach Scoile Gníomhaí a bhaint amach!

In September, students from 3rd-6th class were given the oppertunity to apply to be a member of our ASC. Two students from each class were then chosen. We have regular meetings at lunch times. The committee are working very hard to achieve the Active School Flag!

IMG_6510.JPG

Coiste 19-20

IMG_7461.JPG

Coiste 18-19

Ag Céiliúradh Eachtaí Spóirt/ Celebrating Sporting Achievements

Bíonn muid ag céiliúradh éachtaí ag an tionól gach seachtain. Spreagtar na páistí chun boinn, teastais srl. a thabhairt leo go dtí an tionól agus a scéalta faoina gcaitheamh aimsirí agus gníomhaíochtaí spóirt lasmuigh den scoil a roinnt linn. Ansin, tugann muid bualadh bos dóibh! 

Achievements outside of school are celebrated at assembly each week. Children are encouraged to bring medals, certificates etc. to assembly and to share stories about their active hobbies and sporting activities outside of school. We then give them a round of applause! 

IMG_4199.JPGIMG_4268.JPG

 

CLG/ GAA

Tagann OFC isteach ó Fhine Ghallainn gach Aoine chun rannpháirtíocht i gcluichí CLG a chur chun cinn. Bíonn sé ag múineadh scileanna iománaíochta agus peile a mhúineadh do páistí Naíonáin Bheaga go Rang 3.

Brian, our new GPO in Fingallians GAA, comes to our school every Friday to promote participation in Gaelic games. Brian teaches hurling and football skills to Junior Infants-3rd class. 

b7f14f99-1417-41fa-8b7d-7038e2836796.JPG

 

Imríonn muid peil, iomáint agus camógaíocht sa scoil. Bíonn ár bpainéil peile sinsir agus sóisir ag traenáil gach Máirt tar éis am scoile. Bíonn ár bpáinéil camógaíochta agus iománaíochta ag traenáil gach Déardaoin tar éis am scoile. Glacann an scoil páirt i gcomórtais‘ Cumannnam Bunscoil Áth Cliath’ sa pheil, san iomáint agus sa chamógaíocht. Glacannna foirne peile páirt i Sraith Fhine Ghall agus sa Chorn Chomhair Creidmheasa. Mar scoil táimid bródúil as na comortais atá buaite againn ach táimid i bhfad níos bródúla as líon na bpáistí a thagann chun traenála ó Rang 3 ar aghaidh.  

We play Gaelic football, hurling and camogie in school. Our junior and senior football panels train on Tuesdays after school. Our camogie and hurling panels train on Thursdays after school. The school takes part in 'Cumann na mBunscol Áth Cliath' competitions in Hurling, Camogie and Football. Football teams also take part in the 'Fingal League' and 'The Credit Union Cup'. As a school we are very proud of the finals that we have reached and won in recent years but we are even prouder of the amount of children from 3rd class onwards that turn up to training every week! 

 IMG_0837.JPG

IMG_5382.JPG

Cliceáil anseo do phictiúir ó Chluiche Ceannais Cumann na mBunscoil (Peil) 2018

Cliceáil anseo do phictiúir ón tSraith Fhine Ghall (Sinsir) 2018

Cliceáil anseo do phictiúir ón tSraith Fhine Ghall (Sóisir) 2018 

Cliceáil anseo do phictiúir ón tSraith Fhine Ghall (Sinsir) 2017

Cliceáil anseo do phictiúir ón tSraith Fhine Ghall (Sóisir) 2017

Cliceáil anseo do phictiúir ó Chluiche Ceannais Cumann na mBunscoil (Iomáint) 2017


Tuigeann na himreoirí go bhfuil siad ag imirt ar son na scoile agus tuigeann an lucht tacaíocta go bhfuil na himreoirí ag imirt ar a son. Mar sin, chun an dearcadh dearfach a chothú agus chun cluichí CLG a chur chun cinn, téann Rang 2 go Rang 6 chuig Páirc an Chrócaigh, nuair atá an t-ádh orainn a bheith i gcluiche ceannais. Cuireann siad go mór leis an atmaisféar. 

The players understand that they are representing their school and the supporters understand that the players are representing them! For this reason, and to maintain the positivity and to further promote Gaelic games in the school, children from Rang 2 to Rang 6 attend any finals that we are lucky enough to reach, in Croke Park and Parnell Park. They certainly contribute to the atmosphere.

1540305311.jpg


Thug Josh, iardhalta na scoile, cuairt orainn agus labhair sé le na daltaí ón dá phainéil peile shóisir agus shinsir. Bhí Josh mar chuid de phainéil peile Átha Cliath faoi 17 2018 agus tá sé ag traenáil leis an bpainéil peile Átha Cliath faoi 20 faoiláthair. Thosaigh Josh ag imirt peile nuair a bhí sé i rang 4 sa scoil. Thug sé go leor comhairle do na daltaí agus bhí deis acu ceisteanna a chur air ina dhiaidh. Táimid an-bhródúil as Josh sa scoil!

Josh, a past pupil of our school, visited us and spoke to pupils from the junior and senior football panels. Josh was on the Dublin U17 football panel 2018 and is now training with the Dublin U20 panel. Josh started playing Gaelic football when he was in 4th class in our school. He gave the pupils lots of advice and they then had the opportunity to ask questions. We are very proud of Josh in the school!

IMG_5838 (1).JPG


Thug Lucy, iardhalta eile, cuairt ar an scoil agus labhair sí leis an bpainéal camógaíochta. Bhí Lucy mar chuid de phainéal chamógaíochta Átha Cliath faoi 16 i 2018. Thug sí go leor comhairle do na cailíní agus bhí deis acu cesiteanna a chur uirthi. Táimid an-bhródúil as Lucy sa scoil!

Lucy, another past pupil, visited the school and spoke to the Camogie panel. Lucy was on the Dublin U16 Camogie panel 2018. She gave the girls lots of advice and they had the opportunity to ask her questions. We are very proud of Lucy in the school!

IMG_5829.JPG


Comhghairdeas/ Congratulations

Comhghairdeas le foireann peile na mBuachaillí (sins) a bhuaigh cluiche ceannais Cumann na mBunscol i mbliana agus comhghairdeas as foireann peile na gCailíní (sins) a shroich cluiche ceannais Cumann na mBunscoil i bPáirc an Chrócaigh. Comghairdeas le foireann peile na gCailíní (sins) a shroich cluiche ceannais sa sraith Fhine Gall (Premier) i mbliana agus comhghairdeas le foireann peile na mBuachaillí a bhuaigh cluiche ceannais sa Sraith Fhine Gall (Premier) i mBaile an Aba. Chaith sibh go léir geansaithe na scoile le bród agus táimid an-bhródúil asaibh!

Congratualtions to the boys football team (snr) who won their Cumann na mBunscol final this year and congratualtions to the girls football team (snr) who reached their Cumann na mBunscol final in Croke Park. Congratualtions to the boys football team (snr) who won the Fingal League (Premier) final this year and congratulations to the girls football team (snr) who reached the Fingal League (Premier) final in Abbottstown. You all wore the school jersey with pride and we are very proud of all teams involved! 

 02bc8637-29ff-4a85-b09f-4b5754ef8c2a.JPGIMG_7572.JPG

 Cliceáil anseo do phictiúir ó Chluichí Ceannais Sraith Fhine Ghall 201

 

Bosca Moltaí/ Suggestions Box

Rinne an Coiste Gníomhach 'Bosca Moltaí' chun moltaí a bhailiú. Tá an bosca fágtha in aice leis an bhfáiltiú sa scoil ionas go mbeidh na páistí in ann a smaointí a sheoladh isteach ann. Déanann an Coiste Gníomhach seic ar an mbosca go minic chun smaointí nua a bhailiú.

The Active School Committee made a 'Suggestion Box' which is left beside reception in the school for the children to post their ideas in. The Active School Committe pupils check the box regularly for any new suggestions.

 IMG_7456.JPG

 

Cén club ina bhfuil muid mar bhaill? What Club are You In?

Rinneamar ceistneoir agus bhailigh na daltaí ar an gCoiste Scoil Ghníomhach na sonraí ó na ranganna go léir sa scoil chun fáil amach cén club ina bhfuil muid mar bhaill. Rinneamar barrachairt agus chuireamar é ar thaispeáint.

We designed a questionnaire and students from The Active School Committee collected the data from all of the classes in the school to find our what clubs we are in. We made a bar chart with the data collected and displayed it. 

IMG_7593.JPG

 

Rince Gaelach/ Irish Dancing 

Tagann Orla chuid na scoile gach Déardaoin chun rince Gaelach a mhúineadh. Glacann Naíonáin Mhóra- Rang 3 páirt sna ranganna seo. Bhí céilí ag an scoil go léir i halla na scoile chun Seachtain na Gaeilge a cheilúradh!

Orla visits the school every Thursday to teach Irish dancing. Senior Infants- Rang 3 take part in these classes. We had a céilí for the whole school in the hall to celebrate Seachtain na Gaeilge.

Céilí.jpg

Cliceáil Anseo do na pictiúir


Ióga/ Yoga

Bíonn ranganna ióga ar siúl ag Múinteoir Ciara do na páistí gach Luan agus Déardaoin sa scoil. Bíonn rang aici do na múinteoirí maidin Dé Máirt. Baineann gach duine an sult agus mothaíonn muid séimh agus suaimhneach ina dhiaidh. 

Múinteoir Ciara teaches yoga classes for children every Monday and Thursdays in the school. She also teaches a class for the teachers on Tuesday mornings. Everyone really enjoys the classes and we feel calm and at relaxed after. 

bfdb19b7-f57a-4259-ba0c-8d6cebc13870.JPG


Lúthchleasaíocht/ Athletics

Bíonn 'Rith' ar siúl gach Luan ar an gclós tar éis am scoile le na múinteoirí, Niamh, Aedín agus Ann Marie. Bíonn na páistí ag traenáil i rith na bliana agus glacann siad páirt i Sraith Luthchleasaíochta Fhine Gall freisin. Bíonn trialacha ag na múinteoirí, Anita agus Pádraig do na chomórtais a bhíonn ag Cumann na mBunscol i Seantrabh gach samhradh. 

'Rith' takes held every Monday after school on the yard with the teachers, Niamh, Aedín and Ann Marie. The children train throughout the year and take part in The Fingal Athletics League. The teachers, Anita and Pádraig, hold trials for Cumann na mBunscol compeitions in  Santry each summer. 

IMG_4263.JPG

 

4. Seachtain Scoile Gníomhaí (SSG)

Active School Week (ASF)

Tháining ár gCoiste Gníomhach le chéile san am ag teacht aníos ag an Seachtain Ghníomhach (7ú Bealtaine – 10ú Bealtaine). Phléigh muid tuairmí a chéile agus le chéile d’aimsigh muid trealamh a bhí le fáil againn agus chuir muid clár ama agus plean le chéile don tseachtain. Chroch an coiste póstaeir timpeall na scoile. I rith an chruinniú foirne a bhí againn ag tús na míosa tugadh amach an plean agus clár ama agus bhí deis ag baoill foirne é a phléigh.   

Our Active School Committee met  in the lead up to our Active School Week 2019 (May 7th-10th). Our committee brainstormed ideas. Together we identified equipment that was needed to be purchased and we prepared a plan and timetable for the week. The committee put up posters around the school. During a staff meeting on Wednesday 1st May the timetable for Active School Week was given to staff members and discussed. 


Obair Bhaile Ghníomhach/ Active Homework

Mar chuid den Seachtain Scoile Gníomhaí, bhí Obair Bhaile Ghníomhach ag gach páiste sa scoile in ionad obair bhaile scríofa. Fuair gach páiste bileog ag míniú an tSSG agus bileog eile chun an obair bhaile a thaifead gach tráthnóna. Bhí smaointí ar chúl agus ar fáil ar shuíomh na scoile. 

As part of Active School Week, all children in the school had Active Homework instead of written homework. Each child received a note explaining ASW and a handout to record their homework each evening. There were also Active Homework ideas on the back of the handout aswell as on the school website.

Cliceáil anseo do Smaointí D'Obair Bhaile Ghníomhach

IMG_7601.jpg

 

Ag Dúiseacht le Gluaiseacht/ Wake Up Shake Up

Chuireamar tús le gach lá le linn  an tSSG le 'Ag Duaiseacht le Gluaiseacht'. Bhí Cian agus Séamus ag treorú na gníomhaíochtaí gach maidin!

Each morning of ASW, we began the school day with 'Wake Up, Shake Up'. Cian and Séamus lead the exercises each morning! 

IMG_7454.JPG

 

Galf/ Golf

Mar chuid den tSSG, tháinig Maria ó 'The Confederation of Golf in Ireland' isteach chun ceardlann gailf a dhéanamh leis an dá Rang 5 agus an dá Rang 6. Bhain gach duine an-sult as!

As part of ASW, Maria from 'The Confederation of Golf in Ireland' came to our school to do a workshop with both fifth classes and both sixth classes. Everyone really enjoyed it!

44cc6dd6-c42e-4b12-a793-db9264d25ca2.JPG

Cliceáil anseo do na pictiúir


Óga Yoga

Rinne Ciarán agus Orla ó 'Óga Yoga' ceardlann le na ranganna 1-6 le linn SSG arís i mbliana. Cabhraíonn ióga go mór chun laghdú a dhéanamh ar strus acadúil agus gnáth strus an tsaoil.

Ciarán and Orla from 'Óga Yoga' taught yoga workshops to 1st class-6th class again this year, during our ASW. Yoga helps to reduce academic stress and anxiety. 

IMG-7924.JPG

Alt ón 'Irish Times'

Cliceáil anseo do na pictiúir

 

Ultimate Frisbee/ Friosbaí

Tháinig Stephen isteach ón 'The Irish Flying Disc Association' agus bhain gach duine sult as spórt nua a thriail.

Stephen from 'The Irish FLying Disc Association' visited our school and everyone really enjoyed trying out a new sport.

f3e844b8-9407-4473-9436-ab6b3d76084e.JPG

Cliceáil anseo do na pictiúir